ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Arthishoeve is de benaming van de online en fysieke winkel, trimsalon, kennel en centrum voor gedragstraining, eigendom van mevrouw Céline Pirsoul, met zetel gevestigd te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 233, met KBO-nummer 0506.896.858 (verder ‘Arthishoeve’). Arthishoeve biedt producten en diensten aan met betrekking tot voeding en supplementen, alsook verzorging, begeleiding en gedragsbehandeling en allerhande accessoires voor huisdieren, in het bijzonder honden en katten.

Contactgegevens:

Trimsalon & winkel: +32 3 325 37 57

Gedragscoaching: +32 497 43 28 50

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 mei 2022 van toepassing op verkoop van producten of levering van diensten die worden aangeboden door Arthishoeve. Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De door Arthishoeve aangerekende prijzen en tarieven zijn inclusief btw. De facturen van Arthishoeve zijn behoudens andersluidende overeenkomst onmiddellijk en contant betaalbaar. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 75,- euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag. Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de klant, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

Indien na afloop van de verzorging van een huisdier blijkt dat Arthishoeve meerwerk heeft moeten verrichten is Arthishoeve gerechtigd dit door te rekenen aan de klant.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Arthishoeve is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst en in elk geval tot een maximumbedrag van 500,- EUR. Arthishoeve is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de klant of van enige derde. De klant blijft gedurende de behandeling zelf aansprakelijk voor het huisdier. De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Arthishoeve of derden, veroorzaakt door het huisdier. Arthishoeve is niet aansprakelijk voor het weglopen of uitbreken van het huisdier, behoudens opzet of grove schuld in hoofde van Arthishoeve of haar aangestelden.

Artikel 5 - Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

Arthishoeve kan de teruggave weigeren van alle producten, goederen en gelijk welke voorwerpen die in het kader van de opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat Arthishoeve uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

Alle bij Arthishoeve bestelde goederen en materialen blijven eigendom van Arthishoeve tot op het moment van de algehele betaling van alles wat aan Arthishoeve uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de later ontstane vorderingen. Wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is Arthishoeve zowel ten opzichte van de klant, als ten opzichte van enige  derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de goederen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door Arthishoeve in rekening gebracht.

Artikel 6 - Opzegging en beëindiging

Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Arthishoeve die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren, behoudens naleving van de hieronder geformuleerde  voorwaarden.  Hierbij kan de opdracht slechts voorafgaand worden herroepen mits het in acht nemen van een termijn van 14 dagen. De opzegging wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan Arthishoeve gemeld. Niet-naleving van deze termijn en deze voorwaarden brengt de verschuldigdheid mee van de helft van de in de offerte vermelde prijs, die door Arthishoeve in rekening wordt gebracht, alsook alle effectief gemaakte kosten.

Indien een opdracht wordt herroepen, opgezegd of eenzijdig beëindigd door de klant, nadat Arthishoeve de opdracht reeds heeft aangevat en prestaties werden uitgevoerd, dan zal de overeengekomen prijs integraal verschuldigd zijn, overeenkomstig de opgestelde offerte.

Artikel 7 – Nietigheid

Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 8 – Privacy

Hiervoor kan worden verwezen naar onze privacy policy:

https://www.arthishoeve.be/privacy-policy

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht    door    de    rechtbanken    van    het    gerechtelijk    arrondissement    Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

 

 

 

 BIJZONDERE VOORWAARDEN

TRIMSALON, GEDRAGSTHERAPIE EN VOEDINGSADVIES

Artikel 10 – Aanbieden huisdier - aanvaarding klant

De klant dient bij het aanbieden van diens huisdier steeds melding te maken van de gezondheidstoestand van het huisdier, alsook van eventuele gedragsproblemen en eventuele allergieën. Indien het huisdier in het verleden labiel, instabiel of agressief gedrag heeft vertoond, dient de klant hiervan steeds melding te maken bij de aanbieding van het huisdier aan Arthishoeve.

Bij aanbieding van het huisdier dient dit vrij te zijn van teken, vlooien en klitten. Indien toch teken, vlooien of klitten worden vastgesteld, kan dit ertoe leiden dat een bijkomende behandeling/verzorging dient te worden toegepast, wat leidt tot betaling van de in de prijslijst opgenomen supplementen. De aanwezigheid van klitten kan ertoe leiden dat het huisdier zeer kort dient te worden geschoren. De aanwezigheid van teken, vlooien of klitten kan ook een reden zijn om de verzorging te weigeren of stop te zetten. Indien de praktijk of wachtkennel dient te worden ontsmet, zal een bijkomend supplement worden aangerekend aan de klant zoals bepaald in de prijslijst. Het is in dit geval aan de klant om ook de eigen materialen en woning te ontsmetten. Arthishoeve behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorafgaand of tijdens een behandeling een klant en/of huisdier te weigeren, bijvoorbeeld omwille van het gedrag, de gezondheid en/of toestand van het huisdier, ter bescherming van de fysieke integriteit van de verzorger, het gedrag van de klant ten aanzien van Arthishoeve of haar verzorgers, etc.

Arthishoeve maakt steeds voorbehoud wat betreft de bestaande toestand van het huisdier, in het bijzonder reeds bestaande verwondingen of aandoeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het huisdier voorafgaand aan de behandeling te inspecteren en melding te maken van verwondingen of aandoeningen.

Artikel 11 – Annulering afspraak – niet opdaagbeleid

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Indien een klant niet opdaagt voor een gemaakte afspraak en nalaat deze te annuleren, behoudt Arthishoeve zich het recht voor om vergoeding te bekomen overeenkomstig de algemene voorwaarden. Alsook behoudt Arthishoeve zich het recht voor deze klant in de toekomst te weigeren.

Artikel 12 – Praktische regeling afzetten en ophalen huisdier

De klant dient het huisdier aan te bieden op het op voorhand afgesproken tijdstip. Het huisdier dient steeds aangelijnd te worden aangeboden.

Bij inontvangstname wordt door Arthishoeve aan de klant een indicatie gegeven van de trimduur. Deze trimduur is indicatief en hangt af van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het gedrag van het huisdier.

15 minuten vooraleer beëindiging van de verzorging wordt de klant door Arthishoeve verwittigd. De klant dient na verwittiging het huisdier zo spoedig mogelijk op te halen. Na beëindiging van de verzorging wordt het huisdier opgevangen in de wachtkennel tot de klant het huisdier ophaalt. Per volledig uur dat het huisdier in de wachtkennel wordt gelaten, wordt een supplement aangerekend zoals bepaald in de prijslijst. Indien het huisdier wordt opgehaald buiten de openingsuren, wordt in elk geval een bijkomend supplement aangerekend zoals bepaald in de prijslijst.

Het verblijf in de wachtkennel gebeurt te allen tijde op risico van de klant, te meer omdat het verblijf in de wachtkennel kan leiden tot onnodige stress voor het huisdier, kan leiden tot beschadiging van de lijn of kennel, of het resultaat van de trimbeurt negatief kan beïnvloeden. Beschadiging of bevuiling van de wachtkennel wordt doorgerekend aan de klant.

Na een verzorging dient de klant tot betaling over te gaan in de winkelruimte. Pas na betaling kan men zich aanbieden om het huisdier op te halen achteraan het trimsalon. 

Artikel 13 – Inspanningsverbintenis - klachten

Zowel bij het verzorgen van huisdieren als het aanbieden van gedragstherapie is Arthishoeve afhankelijk van diverse onzekere factoren, zowel in hoofde van het huisdier als de klant. Arthishoeve zal zich uiteraard steeds inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, doch er kan geen garantie worden geboden op een perfect resultaat. Klachten dienen te worden geformuleerd en overgemaakt aan Arthishoeve binnen een periode van 48 uren na beëindiging van de verzorging. Latere klachten kunnen niet worden aanvaard.

Artikel 14 – Eerste hulp - verwonding

Het aanbieden van het huisdier houdt in dat de klant de inschatting heeft gemaakt of zijn huisdier behandelbaar is en de nodige stress aankan, die een verzorging steeds met zich meebrengt.

De klant dient het huisdier steeds voorafgaand te controleren op klitten en eventuele aanwezige klitten te ontdoen. De aanwezigheid van klitten kan leiden tot schaafwonden of scheerbrand.

Bij de vaststelling van een reeds bestaande wonde bij het huisdier of verwonding van het huisdier tijdens de verzorging, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de klant. Er wordt in een dergelijk geval de klant verzocht op eigen verantwoordelijkheid en kosten contact op te nemen met een dierenarts. Arthishoeve en haar verzorgers zullen in een dergelijk geval hoogstens de eerste noodzakelijke zorgen aanbieden. Het is aan de klant om vervolgens het dier de nodige zorgen toe te dienen, al dan niet met de tussenkomst van een dierenarts. Indien een verband door Arthishoeve wordt aangebracht, dient de klant dit uiterlijk binnen de 12 uren te vervangen.

Artikel 15 – Foto’s en sociale media

Arthishoeve is gemachtigd foto’s te nemen van het huisdier voor, tijdens en na de verzorging. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, onder meer op de website en/of sociale media van Arthishoeve.

Beelden die worden gedeeld en overgemaakt aan de klant in functie van de opleiding gedragstherapie zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze mogen enkel worden gebruikt in het kader van de lessenreeks en voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden gedeeld met derden noch gecommercialiseerd.

 

OPENINGSTIJDEN

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input